Jogszabályok és rendeletek

Szervezetszabályozó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
 • Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Kormányrendelet
 • a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012 (III.7.) Kormányrendelet
 • a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012 (III.7.) Kormányrendelet
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet

Feladatot meghatározó jogszabályok

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény

 • a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999 (XI.26) BM rendelet
 • a közterület-felügyelők egyenruha ellátásáról, a felügyelői jelvényről és a szolgálati igazolványról szóló 46/1999 (XII.8) BM rendelet
 • a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999 (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet
 • a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009 (X.16.) IRM rendelet
 • az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008 (VII.28.) IRM rendelet

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II törvény

 • a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012 (IV.13.) BM rendelet
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012 (IV.13.) BM rendelet
 • az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012 (IV.12.) Kormányrendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX törvény
 • A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. évi (II.23.) BM rendelet
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény
 • A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KpM-BM együttes rendelet
 • A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007 (XII.29.) Kormányrendelet
 • a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008 (IV.30.) GKM rendelet
 • A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009 (VII.29.) Kormányrendelet
 • az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011 (VIII.11.) NFM rendelet
 • A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII törvény
 • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII törvény végrehajtásáról szóló 236/2000 (XII.23.) Kormányrendelet
 • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII törvény
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvény
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) Kormányrendelet
 • a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999 (XII.25.) BM rendelet
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007 (III.13.) IRM-MeHVM együttes rendelet