JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

I. Szabálysértési ügyben:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerint a határozattal szemben az eljárás alá vont személy és képviselője az érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóságnál, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságnál (cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.) a határozat közlésétől számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be. A kifogásban egyértelműen meg kell jelölni, hogy a bíróság az ügyet tárgyaláson bírálja el. Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírság kiszabását – a helyszíni bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után – aláírásával igazoltan tudomásul veszi, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. A szabálysértési hatóság elutasítja az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett kifogást. E határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. Ha a szabálysértési hatóság a kifogással támadott határozatát nem változtatja meg, a kifogás hatósághoz történő beérkezését követő nyolc – a bizonyítási eljárás lefolytatása esetén tizenöt – napon belül az iratokat a kifogás elbírálására megküldi a Szentendrei Járásbíróságnak.

II. Közigazgatási ügyben:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerint a keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, a Szentendrei Rendészeti Igazgatósághoz (cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.) benyújtani a Budapest Környéki Törvényszéknek címezve. A keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani.

III. Pótdíjazással kapcsolatos ügyben:
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete szerint a várakozási jogosultságnak és a várakozási díj megfizetésének ellenőrzését, valamint a pótdíjak megállapítását, beszedését és behajtását az üzemeltető, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság (cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.) végzi. Az ellenőr várakozási díjat, valamint pótdíjat nem vehet át. Méltányosságra, reklamációra, jogorvoslatra történő hivatkozásnak nincs a pótdíjazási intézkedésre halasztó hatálya. A pótdíjazási intézkedéssel szemben sem fellebbezésnek, sem közigazgatási pernek nincs helye. A parkolási díjak és pótdíjak megfizetése iránti igények polgári jogviszonyból eredő olyan pénzkövetelések, amelyek érvényesítése bírósági úton, a polgári peres eljárás szabályainak megfelelően történik.